Informacja o ochronie danych osobowych w Wide-Net

RODO w Wide-Net

 

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), oraz w związku obowiązkiem informacyjnym (wynikającym z art. 13 RODO) poniżej wskazujemy w zwięzłej formie podstawowe informacje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa wynikające z RODO przysługują w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w firmie Wide-Net Jacek Wajda w Ustrzykach Dolnych „.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wide-Net Jacek Wajda w Ustrzykach Dolnych, dalej: Operator lub Administrator.  Dane kontaktowe Administratora: Wide-Net Jacek Wajda w Ustrzykach Dolnych ul. Gombrowicza 45, 38-700 Ustrzyki Dolne , tel. 13 307 5000, e-mail: [email protected], NIP 689-115-53-38
 2. Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 3. Mają Państwo możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych.
 4. Dane Osobowe przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem, a to następujących celach:
  1. nawiązania współpracy;
  2. zawarcia i wykonywania umowy, w szczególności umowy abonenckiej z Operatorem;
  3. rozliczenia umów;
  4. udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
  5. marketingu i kontaktu się w sprawie innych informacji handlowych,
  6. obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń i windykacji należności;
  7. profilowania danych, 
  8. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operatorze.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. Państwa zgoda, przy czym dotyczy to czynności realizowanych z wykorzystaniem Państwa numeru telefonu kontaktowego lub/i adresu e-mail:
   • poprzedzających zawarcie umowy z Operatorem, 
   • podejmowanych w celu wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu świadczonych usług, 
   • polegających na marketingu bezpośrednim Operatora i jego usług, a ponadto stosowania faktur elektronicznych oraz dostarczania drogą elektroniczną informacji i zawiadomień wymaganych przepisami prawa
  2. zawarcie, wykonanie umowy z Operatorem, 
  3. prawnie uzasadniony interes Administratora w szczególności: marketingu produktów i usług Operatora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami, dochodzenie roszczeń, oceny wiarygodności płatniczej, profilowania, celem jak najlepszego dostosowania oferty usług Operatora, wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
  4. realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora w szczególności zapewniania bezpieczeństwa i integralności sieci i usług, rozpatrywania reklamacji oraz wystawiania i przechowywania faktur;
 6. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.
 7. Wszystkie dane osobowe w Wide-Net  Jacek Wajda, Ustrzyki Dolne ul. Gombrowicza 45 są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa tj.:
  1. w każdym wypadku występuje przynajmniej jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych,
  2. dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  3. dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  4. dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych,
  5. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
 8. Okres przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, w szczególności :
  • przed zawarciem umowy, w okresie jej obowiązywania, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń, 
  • przez czas niezbędny dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na Operatorze lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Operatora, 
  • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
  • do czasu wycofania zgody lub realizacji celu, w jakim tej zgody udzielono, w zależności od tego co nastąpi wcześniej a po tym okresie są one zanonimizowane bądź usuwane,
  • dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 9. Obszar, w  którym przetwarzane są dane osobowe w Wide-Net Jacek Wajda w Ustrzykach Dolnych obejmuje pomieszczenie biurowe Wide-Net Jacek Wajda w Ustrzykach Dolnych ul.Gombrowicza 45. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.
 10. Administrator zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych.
 11. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych, środki obejmują:
  1. Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej.
  2. Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych określony w pkt 8 powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów.
  4. Wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe.
  5. Ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall.
  6. wykonywanie kopii awaryjnych danych
  7. Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym oprogramowaniem.
  8. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń przy pomocy haseł dostępu.
  9. Wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
  1. biura informacji gospodarczej,
  2. inne podmioty oraz instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  3. podmioty świadczące na rzecz Wide-Net Jacek Wajda w Ustrzykach Dolnych w celu wsparcia i ułatwienia prowadzonej działalności gospodarczej, audytorzy, doradcy, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, kancelarie doradztwa podatkowego, biura rachunkowe, podmioty zajmujące się windykacja należności, partnerzy handlowi, banki, instytucje płatnicze, operatorzy pocztowi, przewoźnicy i kurierzy, podmioty świadczące usługi druku faktur i korespondencji masowej  dla Operatora, podmioty świadczące usługi archiwizacji, badania opinii publicznej dla Operatora, agencje reklamowe, monterzy i partnerzy świadczący usługi techniczne dla Operatora przy czym wyłącznie na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
  4. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.
 13. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 14. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Wide-Net Jacek Wajda w Ustrzykach Dolnych przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO,
  2. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
  3. prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 RODO,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym art. 18 RODO,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO,
  6. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
 15. Informujemy, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. (dotyczy przypadków w których przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 16. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Wide-Net Jacek Wajda w Ustrzykach Dolnych Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 17. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Wide-Net Jacek Wajda w Ustrzykach Dolnych, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Wide-Net Jacek Wajda w Ustrzykach Dolnych.